PORTAL MIASTA GDAŃSKA
PL | EN | DE
.
Bruksela - Gdańsk. Rezolucja przeciwko mowie nienawiści przyjęta PEŁNA TREŚĆ
Bruksela - Gdańsk. Rezolucja przeciwko mowie nienawiści przyjęta PEŁNA TREŚĆ
Europejski Komitet Regionów przyjął w czwartek jednogłośnie rezolucję w sprawie 'Zwalczania nawoływania do nienawiści i przestępstw z nienawiści'. W środę uczczono minutą ciszy pamięć prezydenta Pawła Adamowicza. Europa mówi: stop mowie nienawiści! Na końcu publikacji cytujemy pełną treść rezolucji.

Donald Tusk i Aleksandra Dulkiewicz podczas spotkania w Brukseli

Donald Tusk i Aleksandra Dulkiewicz podczas spotkania w Brukseli
Dario Pignatelli

 

Europejski Komitet Regionów przyjął w czwartek jednogłośnie rezolucję w sprawie Zwalczania nawoływania do nienawiści i przestępstw z nienawiści. "Za" głosowało jednomyślnie ponad 300 przedstawicieli europejskich podmiotów samorządowych, skupionych w EKR. W rezolucji podkreślono, że została ona przyjęty w związku z "zabójstwem prezydenta Gdańska i członka KR-u Pawła Adamowicza, prawdziwego Europejczyka i orędownika wolności, solidarności, demokracji, włączenia społecznego i godności".

Jednym z inicjatorów rezolucji był marszałek województwa wielkopolskiego, Marek Woźniak.

Obecni w sali plenarnej Aleksandra Dulkiewicz, pełniąca obowiązki prezydenta Gdańska i Piotr Adamowicz, brat zamordowanego prezydenta, otrzymali - jako honorowi goście - brawa od uczestników głosowania.

Nasze miasto było w Bruseli reprezentowane przez Aleksandrę Dulkiewicz, Agnieszkę Owczarczak, przewodniczacą Rady Miasta oraz radną Katarzynę Czerniewską. Towarzyszyli im prezydenci Warszawy (Rafał Trzaskowski) i Białegostoku (Tadeusz Truskolaski). Wizyta w Brukseli trwała dwa dni (środa, czwartek 8-7 lutego) i odbyła się na zaproszenie Donalda Tuska oraz Komitetu Regionów UE

W środę, w czasie pierwszego dnia obrad sesji plenarnej Europejskiego Komitetu Regionów pamięć zamordowanego prezydenta Gdańska, Pawła Adamowicza uczczono minutą ciszy. Wyłożono też księgę kondolencyjną, do której wpisywali się samorządowcy z całej UE.  


Europejski Komitet Regionów przyjął w czwartek jednogłośnie rezolucję w sprawie 'Zwalczania nawoływania do nienawiści i przestępstw z nienawiści'
Europejski Komitet Regionów przyjął w czwartek jednogłośnie rezolucję w sprawie 'Zwalczania nawoływania do nienawiści i przestępstw z nienawiści'
fot. www.gdansk.pl


Paweł Adamowicz jako prezydent Gdańska był aktywnym członkiem Europejskiego Komitetu Regionów. Instytucja ta jest zgromadzeniem przedstawicieli samorządów lokalnych i regionalnych Unii Europejskiej (UE). Wypowiada się w imieniu władz działających na szczeblu niższym niż krajowy (tj. regionów, hrabstw, prowincji, gmin i miast) w ramach struktury instytucjonalnej UE. Jest kolegialnym organem pomocniczym Rady Unii Europejskiej oraz Komisji Europejskiej. W jej skład wchodzi 350 podmiotów samorządowych UE.


Aleksandra Dulkiewicz, pełniąca obowiązki prezydenta Gdańska oraz Piotr Adamowicz, brat ś.p. prezydenta Gdańska podczas sesji plenarnej Europejskiego Komitetu Regionów
Aleksandra Dulkiewicz, pełniąca obowiązki prezydenta Gdańska oraz Piotr Adamowicz, brat ś.p. prezydenta Gdańska podczas sesji plenarnej Europejskiego Komitetu Regionów
fot. www.gdansk.pl


Przed środową sesją plenarną Europejskiego Komitetu Regionów delegacja gdańskich samorządowców miała spotkanie z Marc'em Lemaitre, dyrektorem generalnym ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej Komisji Europejskiej (DG Regio).


Od lewej: prezydent Białegostoku Tadeusz Truskolaski, przewodniczący Rady Europejskiej Donald Tusk, pełniąca obowiązki prezydenta Gdańska Aleksandra Dulkiewicz, prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski
Od lewej: prezydent Białegostoku Tadeusz Truskolaski, przewodniczący Rady Europejskiej Donald Tusk, pełniąca obowiązki prezydenta Gdańska Aleksandra Dulkiewicz, prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski
Dario Pignatelli


Aleksandra Dulkiewicz oraz prezydenci Warszawy (Rafał Trzaskowski) i Białegostoku (Tadeusz Truskolaski) rozmawiali również z Donaldem Tuskiem, przewodniczącym Rady Europejskiej. Spotkanie dotyczyło organizacji i planowanego przebiegu obchodów 30-lecia wyborów z czerwca 1989 r., a także pozycji polskich metropolii miejskich w nowej perspektywie finansowej Unii Europejskiej. 


Rezolucja Europejskiego Komitetu Regionów - Zwalczanie nawoływania do nienawiści i przestępstw z nienawiści


EUROPEJSKI KOMITET REGIONÓW


  • głęboko wstrząśnięty i zasmucony zabójstwem prezydenta Gdańska i członka KR-u Pawła Adamowicza, prawdziwego Europejczyka i orędownika wolności, solidarności, demokracji, włączenia społecznego i godności,
  • uwzględniając europejską konwencję praw człowieka,
  • uwzględniając Kartę praw podstawowych UE,
  • uwzględniając swoją opinię z 6 lutego 2019 r. „Zwalczanie dezinformacji w internecie: podejście europejskie”,
  • uwzględniając swoją opinię z 15 czerwca 2016 r. „Przeciwdziałanie radykalizacji postaw i brutalnemu ekstremizmowi: mechanizmy zapobiegania na poziomie lokalnym i regionalnym”,
  • uwzględniając debatę Parlamentu Europejskiego z 30 stycznia 2019 r. „Zwalczanie atmosfery nienawiści oraz przemocy wobec demokratycznie wybranych osób upoważnionych”,
  • uwzględniając prace Unijnej Grupy Wysokiego Szczebla ds. Zwalczania Rasizmu, Ksenofobii i Innych Form Nietolerancji,
  • uwzględniając potrzebę pogłębienia dialogu z obywatelami, w tym w kontekście obecnych i przyszłych wyborów na szczeblu lokalnym, regionalnym, krajowym i europejskim,


1.

Jest głęboko zaniepokojony nasilaniem się mowy nienawiści i przestępstw z nienawiści oraz wypaczeniem dyskursu publicznego, co prowadzi do wszelkiego rodzaju przemocy, ekstremizmu, propagandy i nietolerancji w Unii Europejskiej (UE) oraz stanowi zagrożenie dla samych podstaw projektu integracji europejskiej. Jest niepokojące, że pochodzący z wyboru przedstawiciele są w różnych krajach w niedopuszczalny sposób atakowani podczas wykonywania przez siebie demokratycznego mandatu. Populizm i siły niedemokratyczne stanowią wyzwanie dla demokracji i mogą w konsekwencji osłabić jej funkcjonowanie.2.

Zwraca uwagę, że UE opiera się na wspólnym zbiorze podstawowych wartości, które obejmują godność ludzką i niedyskryminację, jak określono w art. 2 Traktatu o Unii Europejskiej, a także wolność wypowiedzi przewidzianą w art. 10 europejskiej konwencji praw człowieka i w art. 11 Karty praw podstawowych Unii Europejskiej.


3.

Oczekuje, że administracja na poziomie europejskim, krajowym, regionalnym i lokalnym, media, organizacje społeczeństwa obywatelskiego, podmioty gospodarcze i obywatele będą przestrzegać tych wartości, ponieważ stanowią one podstawę wzajemnego zaufania i zrozumienia oraz są fundamentem otwartych i demokratycznych społeczeństw.


4.

Zwraca uwagę, że nienawistna retoryka dzieli nasze społeczeństwo, wywołuje lęk i prowadzi do radykalizacji, zniesławia i dehumanizuje osoby, co może doprowadzić do tragedii. Niszczy nasz wspólny cel, jakim jest silna Europa, zjednoczona w różnorodności, dążąca do pokoju i oparta na wspólnych wartościach.


5.

Wzywa wszystkie szczeble sprawowania rządów do przyjęcia środków mających na celu zapobieganie przemocy, nękaniu, mowie nienawiści i przestępstwom z nienawiści oraz ochronę obywateli przed takimi sytuacjami. Ponadto domaga się, by wszystkie partie polityczne – jako fundament skutecznej demokracji – powstrzymywały się od stosowania mowy nienawiści i propagandy jako metody odnoszenia korzyści politycznych.


6.

Zwraca uwagę, że ze względu na bliskie kontakty z obywatelami politycy regionalni i lokalni, zwłaszcza burmistrzowie i radni lokalni, częściej padają ofiarami nienawiści i przemocy fizycznej. Znajdują się, wraz z licznymi lokalnymi i regionalnymi inicjatywami i podmiotami społeczeństwa obywatelskiego, na pierwszej linii walki z nietolerancją, a jednocześnie spoczywa na nich odpowiedzialność i obowiązek przeciwdziałania agresywnym zachowaniom i mowie nienawiści.


7.

Wzywa wszystkie państwa członkowskie UE i wszystkie szczeble sprawowania rządów do inwestowania w edukację oraz do podnoszenia świadomości obywateli na temat potrzeby wzajemnego szacunku i poważnych zagrożeń, jakie dla obywateli, społeczeństwa i demokracji niosą ze sobą mowa nienawiści i przestępstwa z nienawiści.


8.

Wzywa do promowania odpowiedzialnego korzystania z internetu oraz umiejętności korzystania z mediów w celu zapewnienia obywatelom, zwłaszcza młodym ludziom, wiedzy i zdolności do rozpoznawania mowy nienawiści i przestępstw z nienawiści oraz przeciwdziałania im w internecie i poza nim.9.

Wzywa wszystkie media społecznościowe i platformy internetowe do przejęcia zbiorowej odpowiedzialności za promowanie i ułatwianie wolności wypowiedzi, a jednocześnie do zwalczania mowy nienawiści i przestępstw z nienawiści zgodnie z kodeksem postępowania dotyczącym zwalczania nielegalnego nawoływania do nienawiści w internecie, uzgodnionym przez Facebook, Twitter, Microsoft i YouTube z Komisją Europejską w maju 2016 r. Apeluje również o skuteczne narzędzia mające na celu położenie kresu anonimowości i fałszywym kontom, jak również monitorowanie ciemnej sieci, która jest często wykorzystywana do rozpowszechniania radykalnych treści.


10.

Odnotowuje czwartą ocenę unijnego kodeksu postępowania w zakresie zwalczania nielegalnego nawoływania do nienawiści w internecie, przedstawioną przez Komisję Europejską 4 lutego 2019 r. Zauważa, że w 72 % przypadków uczestniczące firmy komputerowe reagowały na złożone zawiadomienia o mowie nienawiści poprzez usunięcie treści. Jednocześnie ubolewa, że wskaźnik informacji zwrotnej dostarczanej użytkownikom spadł do 65,4 %. W związku z tym zaleca, by rozważyć uzupełnienie opartego na dobrowolności podejścia stosowanego w kodeksie działaniami regulacyjnymi na poziomie UE.


11.

Zachęca do lepszego współdziałania i komunikacji opartej na współpracy między wszystkimi szczeblami sprawowania rządów, policją, prokuraturą i organami sądowymi oraz organizacjami społeczeństwa obywatelskiego, tak aby zawczasu zidentyfikować przypadki mowy nienawiści i przestępstw z nienawiści, wdrożyć odpowiednie środki w celu zapobiegania tym zjawiskom i ich zwalczania oraz zapewnić właściwe prowadzenie dochodzeń, odpowiednie ściganie, skazywanie i wydawanie wyroków.


12.

Uważa, że zasadnicze znaczenie ma utworzenie w każdym państwie członkowskim, we współpracy z UE oraz władzami regionalnymi i lokalnymi, systemu ostrzegania w celu zapewnienia wsparcia i wytycznych, tak aby znajomi czy rodzina mogli szybko i łatwo szukać pomocy, jeżeli dana osoba zacznie wykazywać skłonności do brutalnego ekstremizmu i przestępstw z nienawiści.


13.

Apeluje o wsparcie i solidarność ze wszystkimi ofiarami i świadkami mowy nienawiści i przestępstw z nienawiści oraz zachęca je do zgłaszania takich zachowań odpowiednim organom, które muszą zapewnić ofiarom i świadkom ochronę. Wzywa do wprowadzenia środków i mechanizmów ułatwiających organom wymiaru sprawiedliwości w sprawach karnych skuteczniejsze kontaktowanie się z ofiarami, społeczeństwem obywatelskim i organizacjami środowiskowymi w celu rozwiązania tej kwestii.


14.

Zwraca uwagę, że istniejące instrumenty nie zapewniły pełnej ochrony praw człowieka i godności ludzkiej, w związku z czym wzywa państwa członkowskie do współpracy z władzami lokalnymi i regionalnymi oraz z UE w celu opracowania skutecznych przepisów i instrumentów służących zwalczaniu mowy nienawiści i podżegania do przestępstw z nienawiści zgodnie z zasadami pomocniczości i proporcjonalności.


15.

Zobowiązuje swego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Komisji Europejskiej, Parlamentowi Europejskiemu, Radzie UE, przewodniczącemu Rady Europejskiej, prezydencji rumuńskiej w Radzie UE oraz partiom politycznym UE.


Bruksela, 7 lutego, 2019 r.


oprac. RDwww.gdansk.plredakcja@gdansk.pl