Portal Miasta Gdańska
PL | EN | DE

Ponad 7,5 miliona na kulturalne granty od Miasta Gdańska

2 lipca rusza nabór wniosków w otwartym konkursie ofert na realizację zadań z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego Miasta Gdańska w latach 2019 – 2022. Konkurs kierowany jest do podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku.

A
A

Na realizację zadań w latach 2019 – 2022 Miasto Gdańsk przeznaczy budżet w wysokości
7 555 000 zł, z następującym podziałem na lata:

  • rok 2019 – 55 000 zł,
  • rok 2020 – 2 500 000 zł,
  • rok 2021 – 2 500 000 zł,
  • rok 2022 – 2 500 000 zł.

Strategicznym celem konkursu jest wspieranie najbardziej wartościowych, cyklicznych projektów realizowanych w przestrzeni publicznej Gdańska od co najmniej 2015 roku.

Priorytetowo potraktowane zostaną działania zgodne z „Programem współpracy Miasta Gdańska
z organizacjami pozarządowymi na rok 2019”, o zasięgu miejskim, regionalnym, krajowym
i międzynarodowym. Projekty mające na celu zachowanie i rozwój dziedzictwa kulturowego
oraz tożsamości gdańskiej, kaszubskiej, pomorskiej, mniejszości narodowych i mniejszości etnicznych. Na dofinansowanie mogą liczyć zarówno wydarzenia kulturalne skoncentrowane na wybranej dziedzinie kultury i sztuki, jak i te o charakterze interdyscyplinarnym. W konkursie nie będą wspierane oferty wydawnicze.

Oferty konkursowe należy złożyć w systemie elektronicznym, za pośrednictwem portalu witkac.pl,
w nieprzekraczalnym terminie 31 lipca 2019 roku, do godz. 17:00. Poświadczenie złożenia oferty wraz z jednym egzemplarzem oferty w wersji papierowej należy złożyć do 5 sierpnia 2019 r. w siedzibie organizatora konkursu: Urząd Miejski w Gdańsku, Sala Obsługi Mieszkańców (stanowiska 14 – 17),
ul. Nowe Ogrody 8/12, ul. Partyzantów 74 (w informacji), ul. Wilanowska 2 (stanowisko 7) lub przesłać pocztą na adres organizatora (decyduje data wpływu do Urzędu Miejskiego w Gdańsku).

Konkurs organizowany jest w ramach „Programu współpracy Miasta Gdańska z organizacjami pozarządowymi na rok 2019”, zakres działania powinien wpisywać się w cele wyznaczone w Programie Operacyjnym Kultura i Czas Wolny, w szczególności zadanie IV.3.1, czyli „Wsparcie i rozwój gdańskiej oferty kulturalnej i oferty spędzania czasu wolnego o ponadlokalnym i międzynarodowym potencjale” oraz IV.3.2 czyli „Promocja oferty kulturalnej i turystycznej Gdańska w skali regionalnej, krajowej i międzynarodowej”.

 

Szczegóły konkursu oraz formularze zgłoszeń pobrać można na stronie:

https://www.gdansk.pl/urzad-miejski/biuro-prezydenta-ds-kultury/wieloletni-otwarty-konkurs-na-wydarzenia-kulturalne-2019-2022,a,149772

Mateusz Piotrowski (0)
Urząd Miejski w Gdańsku
Biuro Prezydenta ds. Komunikacji i Marki Miasta
Referat Prasowy