OBWIESZCZENIE Prezydent Miasta Gdańska Zawiadamia o wydaniu decyzji administracyjnej pismem Prezydenta Miasta Gdańska BMKZ.4125.1750.2017.JB z dnia 26.10.2018 r.

A
A
Ostatnia aktualizacja: 08 listopada 2018 r.

Prezydent Miasta Gdańska

Zawiadamia o wydaniu decyzji administracyjnej pismem Prezydenta Miasta Gdańska BMKZ.4125.1750.2017.JB z dnia 26.10.2018 r.  kończącej postepowanie administracyjne dotyczące wydania pozwolenia na prowadzenie robót budowlanych na obszarze historycznego układu urbanistycznego miasta Gdańska, w granicach fortyfikacji nowożytnych, wpisanego do rejestru zabytków decyzją Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków nr 8 z dnia 11 października 1947 r., ustanowionego ponadto Pomnikiem Historii w drodze zarządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 września 1994 r. (Monitor Polski 1994 r., nr 50 poz. 415),w zakresie:

zabudowy tarasu przyległego do lokalu nr 130 położonego w budynku przy ul. Chmielnej 72 w Gdańsku na działkach 180/6 i 178/8  obręb 99.

W związku z powyższym informuje się współwłaścicieli powyższej nieruchomości, że od niniejszej decyzji przysługuje stronom odwołanie do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego za pośrednictwem tutejszego organu w terminie 14 dni od dnia doręczenia (art. 129 § 1, art. 141 § 2  Kodeksu postępowania administracyjnego).

Plik do pobrania:

BNKZ.4125.1750.2017.JB z dnia 26.10.2018 r. decyzja zamienna (213.39 KB)